Azərbaycanın dövlətçilik tarixi

See full list on az. AZƏRBAYCAN: QISA DÖVLƏTÇİLİK TARİXİ. Azərbaycan tarixçisi, əməkdar еlm xadimi, tarix еlmləri doktoru profеssor Yaqub Mahmudovun bu kitabında Azərbaycanın dövlətçilik tarixi məsələləri yığcam şəkildə işıqlandırılır. Azərbaycan RespublikasıHərbi İdarəsinin 1919- cu il sentyabr ayının 21- də verdiyi digər bir əmrdə isə deyilirdi: “ Azərbaycan hökumətinin 1918- ci il iyunun 27- də Dövlət dili haqqında qəbul etdiyi qərara əsasən ölkə ərazisində, o cümlədən hərbi hissələrdə yazışmalarda türk dilindən istifadə edilsin. Bu məqsədlə mərkəzi Bakı şəhərində yerləşən Baş qəra. Yeni tarixi inkişaf mərhələsində Azərbaycan Respublikasının qarşısında dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, demokratiya, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulması, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası, Dağlıq Qarabağ probleminin milli maraqlara uyğun həlli, əhalinin təhlükəsizliyinin və rifahının təmin edilməsi kimi mühüm tarixi vəzifələr dururdu. Bakı 27° C Ağcabədi 28. See full list on az. 1917- ci ilin noyabrında Zaqafqaziya komissarlığı Zaqafqaziyanın respublikalarında milli hərbi korpuslarının yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Azərbaycan korpusunu təşkil etmək general Əliağa Şıxlinskiyə tapşırılmışdı. 1918- ci ildə isə Çar Rusiyasının süqutundan sonra Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Azərbaycan tarixi — Qədim dövrdən bu günə kimi Azərbaycanın tarixi. 1747- ci ildən XIX əsrin əvvəllərinə qədər regionda Azərbaycan xanlıqları mövcud. Azərbaycanın ən qədim tayfa ittifaqları haqqında ilk məlumata er. 23- cü yüzilliyə aid şumer- akkad yazılı mənbələrində rast gəlinir.

 • Azerbaycan tele kanallari canli izle

 • Imdb türkce

 • Yeni nesil canlı izle

 • Yeni filmler 2020 youtube

 • 2019 en iyi yabancı filmler türkçe dublaj


 • Video:Azərbaycanın tarixi dövlətçilik

  Tarixi dövlətçilik azərbaycanın

  Bu mənbələrdə Azərbaycanda mövcud olmuş kuti, lulubi və hurri tayfa ittifaqları haqqında bəhs edilir. Məlum olur ki, Akkad hakimi Naramsinin dövründə ( er. 2236– 2200) kutilər Mesopatamiyaya soxulmuş, onların başçı. Azərbaycan xalqı təqribən 5 min illik dövlətçilik tarixinə malikdir. Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları və ya etnik- siyasi birliklər hələ eramızdan. Tarixi liderlər tarixi proseslərə təsir göstərə biləcək gücdə olan, cəmiyyətdə baş verən hər hansı hadisədə uğur qazanmaq üçün kütləni öz ardınca apara biləcək şəxslərdir. Hər bir ölkə dünya tarixindəki önəmli yerinə görə öz tarixi liderlərinə borcludur. Ta qədimdən yüksək dövlətçilik mədəniyyətinə malik olan Azərbaycanda da zaman- zaman vətən tarix. Tunc dövrü Azərbaycanda er. 4– 1 minillikləri əhatə edir. Tayfa və qəbilə ittifaqlarının yaranması elə bu ərəfədə başlanır. İnsan məskənlərinin və ümumi əhalinin sayı durmadan artır. Kiçik və Orta Asiya, Mesopotamiya və Şimali Qafqazla ticarət və digər əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir. Azərbaycanda erkən tunc dövrü Kür- Araz arxeoloji mədəniyyətinə aid tapıntılar əsasında dərindən öyrənilmişdir.

  Bu mədəniyyət təkcə Azərbaycanı deyil, həmçinin Cənubi və Şimal- Şərqi Qafqazı və Kiçik Asiyan. 8 sentyabr - ci il tarixində Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə “ Azərbaycanın dövlətçilik ənənələri tarixi prizmada” mövzusunda onlayn. AZƏRBAYCANIN DÖVLƏTÇILIK TARIXI KİTABI HAQQINDA. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının " Tarix" kafedrasının professoru. Təqribən 5 min illik dövlətçilik tarixinə malik Azərbaycan xalqı dünyanın ən. VII əsrdə islam dininin qəbul olunması Azərbaycanın tarixi müqəddəratında. Azərbaycanın qədim tarixi arxeoloji, etnoqrafik, antropoloji və yazılı. Azərbaycan xalqı, eyni zamanda dünyanın ən qədim dövlətçilik ənənələrinə malik. Bu dövr ölkədə Xocalı – Gədəbəy, Talış – Muğan, Naxçıvan və Qayakənd – Quruçay arxeoloji mədəniyyətlərinin materialları ilə təmsil olunmuşdur. Azərbaycanda ilkin şəhər- dövlətləri yaranır, təsərrüfatın demək olar ki, bütün sahələri sürətlə inkişaf edirdi. 13– 12 yüzilliklərdə ölkə ərazisində dəmir dövrü başlanır. Bu ərəfədə sinfi cəmiyyətin yaranmasının təməli qoyulur. Həmin zaman Urmiya gölü ətrafında Zamya, Karalla, Gilzan, Andia, Zikertuvə s.

  kimi kiçik siyasi birliklər peyda olur. Azərbaycan xalqı dünyanın ən qədim dövlətçilik ənənələri olan xalqlarındandır. Azərbaycanın bütün tarixi torpaqları Atropatena və Albaniya adlı iki yerli. Dövlətin əsasını miladdan öncə III minilliyin I yarısında Azərbaycan ( turk ) mənşəli Aratta tayfası qoymuşdur. Mesopotamiya bölgəsi ilə sıx əlaqələr quran. Hər bir hərbi qulluqçuya və hərbi vəzifəliyə onun qulluq vəziyyətindən, hərbi və ya xüsusi hazırlığından, hərbi xidmət müddətindən, ehtiyatda vəziyyətindən, qoşun növünə və ya xidmətinə mənsubiyyətindən və xidmətlərindən asılı olaraq müvafiq hərbi rütbə verilir. Azərbaycanda ali zabit hərbi rütbələri ali zabit vəzifələrində çalışan hərbi qulluqçular. Eramızın 3– 18- ci əsrləri Azərbaycan tarixində orta əsr və ya feodalizm dövrü kimi məlumdur. Tədqiqatçılar bir qayda olaraq bu dövrü üç əsas mərhələyə bölürlər. 3– 10 yüzilliklər erkən orta əsrlər, 11– 15- ci əsrlər klassik feodalizm və 16– 18- ci əsrlər son feodalizmdir. Bu dövrdə təsərrüfatın əsas formaları əkinçilik, heyvandarlıq və sənətkarlıq olmuşd. Azərbaycan hərb sənətinin tarixi çox qədimdir. Albaniya dövlətini idarə edən Mehranilər sülaləsinin nümayəndəsi Cavanşir həm də sərkərdəlik bacarığı ilə seçilirdi.

  ci illər arasında məşhur sərkərdəmiz Babək ərəb işğalçılarının 6 ordusunu darmadağın etmişdi. Bu qələbələr bir sərkərdə kimi məhz onun həyata keçirdiyi strategiya nəticəsində əld. Ayrı- ayrı tarixi dövrlərdə Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə və burada. Azərbaycanlılar dünyanın ən qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan. Azərbaycanda 2 milyon 700 min il bundan öncə başlayaraq eramızdan əvvəl 4- cü minilliyə qədər davam etmişdir. Daş dövrü üç mərhələdən – paleolit dövrü ( qədim), mezolit dövrü ( orta) və neolit dövründən ( yeni daş dövrü) ibarət olmuşdur. Təxminən 700 min il əvvəl insanlar od əldə etməyi öyrənərək, özlərini soyuqdan qorumağa, yemək bişirmək, əmək alətlərini düzəltməyə başladılar. 400– 300 min il öncə Azərbaycanda məskunlaşmış ibtidai insanların təkamülündə yeni mərhələ başlanır. Azıx mağarasında aş. Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları və ya etnik- siyasi birliklər hələ eramızdan əvvəl IV minilliyin sonu — III minilliyin əvvəllərindən başlayaraq Urmiya hövzəsində yaranmışdı. Burada meydana gəlmiş ən qədim Azərbaycan dövlətləri bütün regionun hərbi- siyasi tarixində mühüm rol oynayırdılar.

  Azərbaycan Cümhuriyyəti: / Azərbaycan Respublikası EA A. Tarix İnstitutu; red. - Bakı: Elm, 1998. ci illərdə İkinci Dünya müharibəsinin gedişi, nəticələri həqiqəti bir daha təsdiqlədi. Azərbaycan xalqı öz zəngin hərbi- tarixi ənənələrinə sadiq qalaraq bu müharibədə də əsl şücaət göstərdi. Həmin dövrdə Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinədək şanlı döyüş yolu keçdi. İkinci Dünya müharibəsi cəbhələrində general Həzi Aslanov, Mehdi Hü. Səlcuqlar # Atabəylər # Eldənizlilər # Qaraqoyunlu # Ağqoyunlu # Səfəvilər # Qızılbaşlar # Əfşarlar # Afşarlar # Qacar # Qacarlar # Azərbaycan # TarixAzərbaycan türklər. XX yüzilliyin sonunda yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan xalqı qədim və zəngin dövlətçilik tarixinə malikdir. Tarixi Azərbaycan torpaqları müasir. Lokal şəbəkədə oxucuların istifadəsinə bütün elm sahələri üzrə 5 000 e- kitabdan ibarət elektron kitabxana - Elektron Kitabxana Sistemi İPR Books təqdim olunur.